CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM

NHỮNG CÂU ĐỐI LIỄN và PHÁP NGỮ

  • 21/08/2019

I. Cổng Tam Quan:

Những câu đối dưới đây do Hòa Thượng Thích Khế Tâm sáng tác:

A. Bên ngoài:

1. Từ năng dữ lạc, pháp vũ huân triêm, châu ngọc hiện hành, bỉ thử hiệp tình, hoằng dương Chánh Pháp.

(Vì lòng từ làm cho chúng sanh được vui, mưa pháp thấm nhuần, châu ngọc song song, kia đây hiệp ý, hoằng dương Chánh Pháp)

2. Hiếu vi cập vận, nguyên do tầm đạo, lý nghĩa viên dung, trụ vương nhứt vị, phục vụ quần sanh.

(Vì lòng hiếu mà gặp thời vận, nguyên do tầm đạo, nghĩa lý viên dung, giữ ngôi pháp vương, phục vụ quần sanh).

B. Bên trong:

1. Tả án hữu đại, giang xuất nhập tùy, duyên tầm thánh tích.

(bên trái có sông lớn, ra vào tùy duyên, tìm dấu vết của Đạo)

2. Hữu biên vô bệnh, tật vãng lai thiệp, cảnh niệm thâm ân.

  • Bên phải có Viện Điều Dưỡng, để bệnh nhân dưỡng bệnh, qua lại hiệp cảnh, tình nhớ ân sâu)

II. Chánh Điện

Những câu đói dưới đây do Hòa Thượng Thích Đức Nhuận nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN sáng tác:

A. Bên ngoài:

1. Cửa Phật từ bi mở mang nền Chánh Giáo.

2. Bầu trời thanh tịnh xây dựng nếp văn minh.

3. Cảnh Phật sáng soi khắp chốn vào ra bình đẳng tính.

4. Cửa Chùa rộng mở mỗi người đi đến tự do tâm.

B. Bên trong:

1. Rừng thiền trí tuệ, giống nòi hồng lạc,

 Sáng trong ươm mầm hoa giải thoát,

 Cứu độ nhân sinh ba cõi trời người ngưỡng vọng.

2. Mưa Pháp từ bi cây cỏ núi sông,

 Nhuần thắm gieo hạt giống bồ đề,

 Mở mang Chánh giáo mười phương phàm thánh quy y.

*Câu đối dưới đây do Hòa Thượng Thích Khế Tâm sáng tác:

1. Siêu thời gian, siêu không gian, tùy duyên phổ giác hữu tình, tức vọng tức chơn ư nhứt tâm như quán tam thế.

2. Cụ trí đức, cụ đoạn đức, xưng tánh từ bi bất khả phi đồng, phi dị thường vi niệm nhi ứng quần cơ.

* Những câu Pháp Ngữ

1. Nếu đời đời không đau khổ tối tăm, Đức Phật đã không xuất hiện ở đời.

2. Ngày đêm mạng lần giảm,

Nên tinh tấn kịp thời,

Thế gian vô thường lắm,

Đừng mê đọa tối tăm.

3. Hãy bỏ tất cả để sẽ được tất cả.

4. Thân thể có thể cường tráng thì tinh thần mới sảng khoái, quá sướng hay quá khổ đều không phải là lối tu chân chính. Con đường dẫn đến giải thoát là: phải tránh xa hai thái cực đó.

(Phật Học Tinh Hoa)

5. Chấm dứt các việc ác,

Thực hiện các hạnh lành,

Giữ tâm ý trong sạch,

Đó là lời Phật dạy.

6. Trên thế gian này sân hận không bao giờ dập tắt sân hận, chỉ có tình thương mới diệt tâm sân, đó là định luật trường cửu.

7. Trường tồn phải hoại diệt,

Cao sang phải sa cơ,

Gặp gỡ rồi ly biệt,

Đã sanh ắt tử vong.

8. Phàm cái gì có hình tướng đều là giả dối, có sinh thì có diệt.

Các bài viết khác